Verkiezingsprogramma 2018

DICHT BIJ MENSEN!!!

VHL Lokaal staat dicht bij de mensen, ook na de gemeentelijke herindeling

Speerpunten VHL Lokaal verkiezingen 2018

1. We willen dat iedere kern zijn eigen identiteit behoudt in deze gemeente. Inwoners hebben de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op plannen van de gemeente. Lokale belangen vragen om lokale oplossingen

2. Onze prioriteit ligt in het luisteren naar onze inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Wij willen de input van hen betrekken bij de besluitvorming.

3. Wij gaan voor voldoende en betaalbare sociale huurwoningen, starterswoningen (met ruime voorwaarden voor een starterslening) en seniorenwoningen in iedere kern in een prettige woonomgeving.

4. Wij willen een eenvoudiger vergunningenbeleid, waarbij vooraf duidelijk is aan welke eisen een aanvraag moet voldoen. Dus geen extra eisen achteraf.

5. Wij gaan voor lage gemeentelijke lasten. Dit wordt bereikt door een doelmatig en verantwoord financieel beleid te voeren.

6. Elke kern heeft zijn eigen dorpshuis of wijkvoorziening. Hiermee wordt de leefbaarheid van de kern bevorderd. We willen bij de dorpshuizen en wijkvoorzieningen onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.

7. Wij willen goede en betaalbare accommodaties voor sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties en initiatieven.
8. Wij willen een actief jongeren- en ouderenbeleid. Deze moet ontwikkeld worden in samenwerking met jongeren, ouderen, onderwijs, jeugd GGZ en de ouderenbonden. Dit vraagt een grote inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, die zeker door de gemeente gewaardeerd moeten worden.

9. Economische ontwikkelingen dienen in afgestemd te zijn op de belangen van de gemeente Vijfheerenlanden, ook wat betreft de arbeidspositie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente is hierbij essentieel, met een spilfunctie voor de gemeente.

VHL Lokaal is voor gratis parkeren.
10. Wij streven naar een duurzame gemeente Vijfheerenlanden.
11. Toeristische en recreatieve voorzieningen en initiatieven passend bij de gemeente Vijfheerenlanden kunnen op onze steun rekenen en moeten verder worden ontwikkeld.
12. Wij zetten ons in voor een goed Openbaar Vervoer in alle kernen en een goede en veilige verkeersbereikbaarheid voor alle transportmiddelen. Dit geldt ook voor rollatorgebruikers en voetgangers.Tevens blijven wij sterke druk uitoefenen voor het oplossen van de verkeersproblemen in de kernen, veroorzaakt door de A15 en de A27.

1. Kernenbeleid

Hoofdpunten:

We willen dat iedere kern zijn eigen identiteit behoudt in deze gemeente.

VHL Lokaal vindt het heel belangrijk dat er een goed contact is tussen de kernen en de gemeente. De leefbaarheid en vitaliteit moet niet alleen behouden blijven, maar moet versterkt worden. Daarom zijn korte lijnen tussen burger, ondernemer en gemeente van belang.

Vitaliteit en leefbaarheid zijn brede begrippen: ze bevatten zowel sociale, ruimtelijke als economische aspecten en raken daardoor veel beleidsterreinen. Elke kern heeft daar zijn eigen wensen en ideeën over. Het respecteren van die eigenheid ten opzichte van de gehele gemeente, is een wezenlijk uitgangspunt.

VHL Lokaal streeft naar een rol voor de gemeente met meer ruimte voor initiatief vanuit de samenleving. Zij gaat uit van het organiserend vermogen van de kernen, zoals een wijkraad, dorpsraad of een andere organisatievorm. Niet voor niets onderscheiden deze zich door een kleurrijk verenigingsleven en de grote inzet van vrijwilligers.

2. Participatie

Hoofdpunten:

Wij luisteren naar onze inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties en willen hen betrekken bij de besluitvorming.

Iedereen doet mee. Buurthuizen, dorpshuizen, verenigingen, wijkraden en maatschappelijke organisaties kunnen op onze ondersteuning rekenen.

VHL Lokaal wil vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen en waarderen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente voorwaarden schept waardoor vrijwilligers en mantelzorgers optimaal kunnen functioneren.

Wij zijn voor één loket per beleidsterrein. Eén aanspreekpunt en duidelijke kaders voor het verkrijgen van diverse vergunningen of voorzieningen. Participatie is samen bouwen aan de toekomst. Het is van groot belang dat inwoners meedenken en meebeslissen over hun woon en leefomgeving. VHL Lokaal ondersteunt van harte initiatieven van inwoners en bedrijven om samen vorm en inhoud te geven aan ontwikkelingen. Ook zoeken wij samenwerking met alle partijen als er nieuwe (onverwachte) ontwikkelingen zijn.

3. Woningbouw, Woonomgeving

Hoofdpunten:

Wij gaan voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen in elke kern.
Wij willen voldoende en betaalbare starterswoningen en seniorenwoningen in iedere kern, waarbij starters in aanmerking kunnen komen voor een starterslening met ruime voorwaarden.

VHL Lokaal zet zich in voor een goed evenwicht tussen betaalbare huur- en koopwoningen. Minimaal 30% van de woningen in de gemeente Vijfheerenlanden dienen sociale huurwoningen te zijn. Starters moeten volop de kans krijgen om een woning te kunnen kopen, ook in hun eigen kern. Er zal meer aandacht moeten zijn voor seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen. Inwoners met specifieke wensen op het gebied van duurzaam bouwen, moeten op medewerking van de gemeente kunnen rekenen. Leegstand van kantoorpanden en bedrijfsruimte moet zoveel mogelijk voorkomen worden. We moeten daarom, indien mogelijk, een nieuwe invulling geven voor wonen en werken. Goede samenwerking met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en bewoners (door middel van participatie) is van het grootste belang. VHL Lokaal wil het collectief particulier ondernemerschap (CPO projecten) stimuleren. Burgers moeten zelf het heft in handen kunnen nemen om hun eigen woning te bouwen.

VHL Lokaal wil duurzaam omgaan met bestaande woningbouw en nieuwe woningbouw. Bij bestaande woningbouw kan renoveren en het toepassen van maximale isolatie helpen om energiegebruik te beperken.

Wij willen dat de gemeente meewerkt aan het herbestemmen, passend in de omgeving, van leegstaande boerderijen.

VHL Lokaal wil geen hoogbouw in de kernen, maar slim gebruik maken van aanwezige bouwvolumes. Sloop van oude gebouwen, om nieuwbouw te kunnen realiseren, dient gefaciliteerd te worden. Duurzaamheid staat hierbij hoog op de agenda.

Beschermd wonen voor mensen (ook jongeren) met een beperking, moet gefaciliteerd worden.

BETAALBARE WONINGEN VOOR STARTERS.

Er moeten meer betaalbare starterswoningen komen in alle kernen zodat jong volwassenen toch in hun kern kunnen blijven wonen. De starterslening is hierbij onontbeerlijk en moet blijven bestaan, eventueel met ruimere voorwaarden. Ook Tiny houses kunnen hierin een oplossing bieden. VHL Lokaal wil graag dat de gemeente de mogelijkheid voor Tiny houses onderzoekt.

PRETTIGE WOONOMGEVING.

Een goede kwaliteit van straten en trottoirs draagt bij aan een prettige leefomgeving. Meldingen van onder andere losliggende tegels, kuilen en afgebroken takken dienen adequaat opgelost te worden, zo mogelijk nog dezelfde dag.

4. Vergunningen

Hoofdpunten:

Wij willen een eenvoudiger vergunningenbeleid, waarbij vooraf duidelijk is aan welke eisen een aanvraag moet voldoen. Dus geen extra eisen achteraf.
De bouwvergunningen, Drank- en Horecawet en alle andere soorten vergunningen moeten duidelijk zijn en niet op verschillende wijze uitgelegd kunnen worden. De legesverordening moet op de schop en meegenomen worden bij de start van de nieuwe Omgevingswet.

VHL Lokaal vindt dat de gemeente aan particulieren en professionele organisaties goede hulp moet bieden bij het aanvragen van vergunningen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom. Dat wil dus zeggen dat de aanvrager met raad en daad door de gemeente wordt bijgestaan. De gemeente is echter geen gratis adviesbureau. Eisen voor een vergunning moeten vooraf duidelijk zijn zodat een vergunningaanvraag soepel kan verlopen.

Vergunningverlening vindt door eenvoudige toetsing vooraf plaats. Achteraf wordt door de gemeente toezicht en handhaving uitgevoerd. De verkrijger van een vergunning wordt op deze wijze maximale vrijheid geboden terwijl de vrijheid van anderen wordt beschermd.

Commerciële activiteiten van verenigingen die een eigen kantine hebben, dient gereguleerd te worden.

5. Financiën

Hoofdpunten:

Wij gaan voor lage gemeentelijke lasten. Deze kunnen bereikt worden door een doelmatig en verantwoord financieel beleid te voeren.

Begrotingsevenwicht is het uitgangspunt van het gemeentelijk huishoudboekje.

Bezuinigen moet ook echt bezuinigen zijn en belastingverhogingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Een efficiënt en op maat opererende lokale overheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde financiële positie van de gemeente. VHL Lokaal is geen voorstander van de hondenbelasting. Aan deze belasting gaan veel inkomsten op aan overhead waardoor deze belasting zijn doel voorbij schiet. De WOZ belasting mag geen automatische melkkoe zijn om eventuele tekorten weg te werken. Bij tekorten moeten de lasten niet onevenredig worden verhoogd, maar er dient ook bezuinigd te worden.

Financieel uitgangspunt moet zijn: “We doen het met wat we er voor krijgen.” Dit wil zeggen dat we de taken uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget. Zo kunnen we de lasten voor de burger laag houden en kan er een efficiënt financieel beleid worden gevoerd.

VHL Lokaal is tegen financiële ondersteuning door de gemeente aan risicovolle constructies.

6. Dorpshuizen

Hoofdpunten:

Elke kern heeft zijn eigen dorpshuis of wijkvoorziening. Hiermee wordt de leefbaarheid van de kern bevorderd.
We willen bij de dorpshuizen en wijkvoorzieningen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.

In alle kernen dient een dorpshuis of wijkvoorziening aanwezig te zijn. Het dorpshuis/wijkvoorziening heeft draagvlak binnen de kern. Het dorpshuis fungeert als ontmoetingsplaats voor de inwoners en is multifunctioneel. Dat betekent dat het onderdak biedt aan verschillende sociaal-culturele activiteiten van diverse verenigingen en organisaties. Elk dorpshuis dient toegankelijk te zijn voor iedereen.

Besturen van dorpshuizen moeten goed samenwerken en onder dezelfde voorwaarden zodat een goed gezamenlijk beleid ontstaat op financieel en bestuurlijk niveau. Dit schept duidelijkheid. Uiteraard is elke wijk of kern anders. VHL Lokaal respecteert de eigenheid van de wijk of kern en wil daarom maatwerk leveren.

7. Sport en cultuur

Hoofdpunten:

Wij willen goede en betaalbare (sport)accommodaties voor alle sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties en initiatieven.

Cultuur:

Cultuur maakt de Vijfheerenlanden tot een rijke gemeente waar men prettig kan wonen. Daar zijn wij trots op. Culturele verenigingen en organisaties kunnen op de steun VHL Lokaal rekenen, zeker bij het ontwikkelen van cultuur nu en in de toekomst.

In de nieuwe gemeente zijn veel culturele stromingen goed vertegenwoordigd. Nieuwe culturele initiatieven willen wij faciliteren en ondersteunen. Daarnaast is het open en betaalbaar houden van bibliotheken een belangrijk onderdeel.

Elke kern moet zijn eigen beeld blijven uitdragen en uitbouwen. Respect voor de eigenheid van elke kern vormt de basis van de culturele ontwikkeling.

Een goed cultuurbeleid versterkt het toerisme, de recreatie en de economische ontwikkeling. Cultuur zorgt voor een goede leefbaarheid in alle kernen.

Sport:

Gezondheid en sociale ontwikkeling staan voorop als het om sport gaat. VHL Lokaal ondersteunt dit door ervoor te zorgen dat sport voor iedereen toegankelijk blijft. Kwalitatief goede en betaalbare accommodaties en het jeugdsportfonds zijn daarbij belangrijk

Ouderen moeten ook in staat zijn om te kunnen blijven sporten en bewegen. Dit bevordert het sociaal contact, de gezondheid en de mobiliteit en bestrijdt de eenzaamheid.

8. Jongeren/Ouderen/Onderwijs

Hoofdpunten:

Wij willen een goed jongerenbeleid opzetten in samenwerking met de jongeren en een preventief jeugdzorgbeleid.
Wij willen een verantwoord senioren- en ouderenbeleid dat recht doet aan de oudere inwoners van onze gemeente.
Elke kern dient voldoende mogelijkheden te hebben om onderwijs aan te bieden.

JONGEREN

Iedereen doet mee! Op school en daarbuiten moeten jongeren begeleid worden bij het maken van keuzes die goed zijn voor henzelf, maar ook voor de rest van de samenleving. Met goede begeleiding kan voorkomen worden dat gedragsproblemen verergeren en er intensieve hulp nodig is. Op school moet Jongerenwerk worden ingezet. VHL Lokaal wil speciale aandacht voor kinderen die van huis uit geen 'zwem- en fietscultuur' meekrijgen. Wij willen dat de gemeente dit stimuleert door voorlichting en zwemles bereikbaar maakt voor iedereen. Ouders moeten door de gemeente goed geïnformeerd worden over de diverse fondsen die voor kinderen beschikbaar zijn. De huidige jeugdvoorzieningen moeten op peil blijven en jeugdzorg moet een belangrijk aandachtspunt blijven. Wij streven naar géén wachtlijsten in de jeugdzorg!

Voor jongeren is het belangrijk om hun eigen ontmoetingsplekken te hebben. De jongerenwerker inventariseert de behoefte en realisatiemogelijkheden.

Jongeren en politiek Het is belangrijk dat jongeren bij de politiek betrokken worden. Hun mening doet ertoe! Dit willen wij in samenwerking met de basisscholen en voortgezet onderwijs vormgeven door middel van een jeugd-gemeenteraad die meerdere keren per jaar bijeenkomt om jeugdzaken te bespreken.

OUDEREN EN WOONZORG

Inwoners hebben de wens om in hun eigen kern oud te worden. VHL Lokaal zet zich in voor voldoende seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen in elke kern. Wij willen dat de gemeente nieuwe initiatieven faciliteert om ouderen te betrekken bij hun omgeving en om eenzaamheid tegen te gaan. Denk aan vervoer, ondersteuning bij activiteiten en familiebezoek.

ARMOEDEBESTRIJDING

VHL Lokaal vindt dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen doen. Om dit te bereiken is armoedebestrijding een belangrijk onderdeel. De gemeente dient inwoners die het financieel erg moeilijk hebben en onder de armoedegrens leven, te ondersteunen. Mensen met een schuldenproblematiek moeten sneller worden geholpen bij de schuldenaanpak waarbij de wachttijd tot nul zou moeten worden gereduceerd. Voedselbanken zouden in onze gemeente niet nodig moeten zijn.

 

ONDERWIJS

VHL Lokaal wil dat in elke kern scholen blijven en dat zoveel mogelijk scholen een brede school worden, met ruimte voor spel, sport, natuur en cultuur. We stimuleren de samenwerking van de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en de brede school op één plek. Er moet aandacht zijn voor monitoring van schoolverzuim en een goede preventieve aanpak van ongeoorloofd verzuim en schooluitval. Als een MBO school zich in de gemeente Vijfheerenlanden wil vestigen, is voor VHL Lokaal geen probleem. De financiering van de MBO instelling zal door de instelling zelf geregeld moeten worden.

9. Economie/Samenwerking ondernemers

Hoofdpunten:

Economische ontwikkelingen dienen in balans te zijn. Een goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente is hierbij essentieel.

VHL Lokaal richt zich op een evenwichtige economische groei, met oog voor de werkgelegenheid. Wij zijn een groot voorstander van een gerichte aanpak van leegstaande winkels. We willen ondernemers ondersteunen met vestiging en regelgeving. We willen ook het parkeergeld afschaffen om het winkelen in de Vijfheerenlanden aantrekkelijker te maken.

Het aantrekken van pop-up stores kan leegstand verminderen en het aankleden van leegstaande winkels kan het straatbeeld sterk verbeteren. Dit kunnen we realiseren door bijvoorbeeld etalages in te richten met kunstwerken van de plaatselijke kunstenaars, ruiten afplakken met mooie posters.

Er dient goed gekeken te worden naar de voorzieningen in onze kernen. Initiatieven die via burgerparticipatie ontstaan om bijvoorbeeld winkels open te houden of kleine bedrijfjes te starten moeten worden gefaciliteerd. Een goed overleg vanuit de gemeente met alle ondernemers, hun vertegenwoordiging en de diverse ondernemersverenigingen is daarbij noodzakelijk.

De aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein en het centrum is een verantwoordelijkheid van zowel de ondernemers als de gemeente.

Bij aanbesteding van projecten vanuit de gemeente moet SROI (aannemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt) een onderdeel uitmaken van deze aanbesteding.

Wij willen één aanspreekpunt voor het aanvragen en uitgeven van vergunningen voor evenementen. Daarom willen wij dat er één evenementen- en vergunningencoördinator wordt aangesteld.

De diverse bedrijventerreinen in onze gemeente zijn een visitekaartje voor onze gemeente. De uitstraling en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen dienen gewaarborgd te zijn. De gemeente dient in deze een faciliterende- en ondersteunende rol te hebben, uitgaande van mogelijkheden en niet van beperkingen. VHL Lokaal wil een eensluidend beleid voor alle bedrijventerreinen.

De agrarische sector heeft al met veel regelgeving te maken en is een belangrijk economisch bestanddeel en beeldbepalend voor onze gemeente. De gemeente zal niet méér regels stellen. Ook voor deze sector dient de gemeente faciliterend en ondersteunend op te treden.

ECONOMIE/SAMENWERKING ONDERNEMERS

10. Duurzaamheid

Hoofdpunten:

VHL Lokaal stimuleert initiatieven op het brede gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid moet als een rode draad zichtbaar zijn in het hele gemeentelijk beleid. De gemeentelijke organisatie dient daarvan een voorbeeld te zijn

Belangrijke duurzame zaken zijn: inkopen, energie, bouwen, inrichting van de buitenruimte .Wij willen dit steunen met leningen tegen een kleine rentevergoeding om deze aanpassingen voor de burger realiseerbaar te maken, bijvoorbeeld voor warmtepompen.

Milieu valt ook onder duurzaamheid. Wij willen graag schone lucht, grond en water met aandacht voor de agrariër en flora en fauna. “Van afval naar grondstof” is een doelstelling van VHL Lokaal.

Door klimaatveranderingen ontstaat er momenteel wateroverlast. Een proactieve rol van de gemeente is hierbij noodzakelijk om het gebied van de gemeente Vijfheerenlanden droog te houden

ECONOMIE/SAMENWERKING ONDERNEMERS

11. Toerisme/Recreatie

Hoofdpunten:

Toeristische en recreatieve voorzieningen en initiatieven passen bij de Vijfheerenlanden en kunnen op onze steun rekenen.
Toerisme en recreatie zijn belangrijke pijlers voor de economie in de Vijfheerenlanden. Wij denken hier met name aan kleinschalige kampeermogelijkheden, camperplaatsen, bed and breakfast etc.

Waterrecreatie neemt binnen onze gemeente een belangrijke plaats in. Dit houdt in dat er voldoende aanlegplaatsen, elektriciteits-, watervoorzieningen en vuilcontainers zijn.

Fiets- en wandelroutes met voldoende rustplaatsen zijn essentieel voor een goed toeristisch klimaat.

Door klimaatveranderingen ontstaat er momenteel wateroverlast. Een proactieve rol van de gemeente is hierbij noodzakelijk om het gebied van de gemeente Vijfheerenlanden droog te houden

Historie is één van de pijlers van onze gemeente. Een duidelijke route verwijzing naar de historische- en museale bezienswaardigheden in de gemeente Vijfheerenlanden is noodzakelijk. Voor een duidelijke routeverwijzing worden wereldwijd bruine bordjes gebruikt. VHL Lokaal wil dat ook de gemeente Vijfheerenlanden deze bruine borden gaat gebruiken om de herkenbaarheid voor de (ook buitenlandse toerist) te vergroten

VHL Lokaal wil een samenhangend toeristisch- en recreatief beleid, om de economie in de Vijfheerenlanden te versterken.
ECONOMIE/SAMENWERKING ONDERNEMERS

12. OV/Verkeer/bereikbaarheid

Hoofdpunten:

Wij streven naar een goed Openbaar Vervoer in alle kleine kernen, door overleg met alle partijen die daarbij zijn betrokken.

Openbaar vervoer

Goed en betaalbaarder openbaar vervoer is belangrijk voor de gemeente Vijfheerenlanden, zeker gezien het groot aantal kernen in onze gemeente. Daarbij dient zeker gekeken te worden naar de alternatieve vormen die er nu al zijn zoals: buurtbus, belbus, plusbus. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn om de mobiliteit van onze inwoners te bevorderen. Daarnaast wordt er in iedere kern het ANWB-Auto Maatje ingezet. Dit is individuele hulp aan inwoners die niet over eigen vervoer beschikken. Zo levert dat ook een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.

Verkeer/bereikbaarheid

Bereikbaarheid staat hoog in het vaandel. Wanneer een dorp/stad goed bereikbaar is, is dit een stimulans voor de economie en de werkgelegenheid.

VHL Lokaal zet zich in voor goede en veilige fiets- en wandelpaden. De hoeveelheid sluipverkeer in onze kernen is onacceptabel. Het doortrekken van een aantal parallelwegen kan een goede eerste aanzet zijn en ook de aanleg van rondwegen kan een ontlastende werking hebben op een kern. Vrachtwagens, niet zijnde bestemmingsverkeer, krijgen een verbod door de kernen te rijden. Een goede bereikbaarheid van onze kernen blijft voor ons een zeer belangrijk aandachtspunt. De verbreding van de A15 en de voor onze gemeente belangrijke A27 en de openstelling van de spitsstroken moeten versneld plaatsvinden. Dit is noodzakelijk voor een goede en veilige leefomgeving en bereikbaarheid.
ECONOMIE/SAMENWERKING ONDERNEMERS