Statuten VHL Lokaal

 

deNotarissen STEIN DANTUMAVERSCHUREN

 

 

Statutenwijziging Leerdam 2000 (VHL Lokaal),

de dato 30 december 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.denotarissen.nl

 

Vestiging Vianen

Vestiging Meerkerk

Postbus 189

4130 ED Vianen

Postbus 189

4130 ED Vianen

Jan Blankenweg 4              -

4131 ZA Vianen

Meerkern 5

4231 BG Meerkerk

tel. 0347 - 32 30 50

tel. 0183  - 35 15 41

fax 0347 - 32 27 94

fax 0183 - 35 61 95


- 1 -

                 Zaaknummer 90270.0lWST / AFB/LOO Statutenwijziging van de vereniging Leerdam 2000

 

Heden, dertig december tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. WILLEM -

CORNELIS STEIN , notaris te Vianen:-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1.         mevrouw Johanna Caroline Maria de Jong, geboren te Vleuten-De Meern op­ veertien november negentienhonderdzevenenzestig, geïdentificeerd aan de  hand - van Nederlands paspoort nummer: ……., uitgegeven te Leerdam op zeventien april tweeduizend veertien, wonende te  Leerdam, - gehuwd;

2.          de heer Frans Pieter van Dijk, geboren te Leerdam op achttien augustus

negentienhonderdzevenenzestig, geïdentificeerd aan de hand van Nederlands -­ paspoort nummer: …, uitgegeven te Leerdam op dertig januari tweeduizend vijftien, wonende te  Leerdam, gehuwd; --

ten deze handelend als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders van de - vereniging met volledige rechtsbevoegdheid LEERDAM 2000, gevestigd te Leerdam, - feitelijk gevestigd ........ Leerdam, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40324177, en hierna te - noemen "de vereniging".

De comparanten verklaarden:

de vereniging is opgericht op twaalf mei negentienhonderd negentig bij akte op die datum verleden voor  notaris Mr. D.C. Goes  te Molenaarsgraaf;

met het oog op de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Leerdam, Vianen en - Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden wensen de politieke verenigingen thans genaamd Leerdam 2000, Lokaal Alert en Vrije Kiesvereniging Gemeentebelangesamen te werken  in één vereniging;

op de ledenvergadering van de vereniging, gehouden in Leerdam op zestien --­ december tweeduizend zestien hebben de leden besloten tot wijziging van de -­ statuten;

tot die vergadering was opgeroepen  met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften en in het bijzonder  met inachtneming van artikel 21 van - de statuten; -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

het besluit is genomen met de vereiste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen­ in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of - - ­ vertegenwoordigd waren.

een kopie van de notulen van die vergadering is aan deze akte gehecht.

Ter uitvoering van het besluit van de leden verklaarden de comparanten dat de statuten van de vereniging met ingaande van heden gewijzigd luiden als volgt:

N AAM    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

Artikel 1-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1.      De  vereniging draagt de  naam: VHL LOKAAL.

2.        Z ij heeft haar zetel in de gemeente Leerdam.

DOEL-     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

Artikel   2 ---------------------------

Het doel van de vereniging is het als politieke partij behartigen van de belangen van  de inwoners van de (te vormen) gemeente Vijfheerenlanden in de ruimste zin.

MIDDELEN -      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ­

Artikel 3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Zij tracht dit doel onder  meer tbereiken  door


r                                                                                               - 2 -

 

 

a.      het verder ontwikkelen, verdiepen en verbreden van de beginselen op het gebied van lokale  politiek

b.     het deelnemen aan verkiezingen  en  daarbij het stellevan kandidaten  voor  de -­

maatschap van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden en het naar vermogen - ­ bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten

c.      het vastleggen van haar concrete doelstellingen  in  het partijen ve r kiezingsprogramma;

d.      het houden van algemene vergaderingen en bijee nkomsten;

e.      alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

L I DMAATSCHAP  -      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ­

Artikel 4 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1.    De vereniging kent lede n.

2.      Leden zijn natuurlijk personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben - aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten met inachtneming van het - bepaalde in lid 5.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering- ­ alsnog tot toelating besluiten.

3.      Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen  of  door

Erfopvolging worden  verkregen.

4.     Het bestuur houdt een register bij waarin alle relevante gegevens van de leden zijn opgenomen, waaronder ook, indien de leden dat hebben opge heven, hun e- mailadres.

5.     Bij de aanvraag van het lidmaatschap kan van het aspirantlid door het bestuur- ­ worden verlangd dat hij of zij aantoont de uitgangspunten en doelstellingen van - de vereniging te onderschri jven.

6.     Het lidmaatschap van de vereniging is niet verenigbaar met het lidmaatschap-­ en/of kandidaat stelling voor enige andere politieke partij of groepering voor een vertegenwoordigend orgaan op lokaal  niveau.

Artikel 5

1.     Het lidm aatschap eindigt:

a.              door  het overlijden van het lid;

b.            door opzegging door  het lid;-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -

c.              door opzegging door de vereniging;

d.  door ontzetting. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het - einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met

inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

In dien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap

door tot het einde vahet eerstvolgende boekjaar.

Het lidmaatschap eindigt: -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

a.             onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het - ­ lidmaatschap te laten voortduren, zulks ter beoordeling van het bestuur; --

b.           binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of meegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en - verplichtingen) en het lid schriftelijk aan het bestuuur heeft meegedeeld het lidm aatschap om die redenen te willen beëindigen;

c.              binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van - de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie en het lid schriftelijk aan - het bestuur  heeft meegedeeld het lidmaatschap om die reden te willen


-3-          ft

 

beëindigen.

3.      Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van - het lopende  boekjaar door het bestuur worden gedaan:

wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op-  ­ een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over  het  lopende  boekjaar  heeft voldaan;

wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op datmoment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap­ door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke bindiging van het lidmaatschap tot - gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4.     Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid­ in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of ­ wannee r het lid de vereniging op onredelijke wijze benade elt. Zij geschiedt door - het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met  -

opgave van de redenen.  Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de -

ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

5.      Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de

kennisgeving ten aanzien van de opzegging door de vereniging dan wel ontzetting uit het lidmaatschap in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een - geschorst  lid  heeft  geen stemrecht.

6.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse­

bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders -­ beslist.

7.     Het bestuur is bevoegeen lid door een aangetekende schriftelijke kennisgeving ­ te schorsen ingeval het lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen - of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst blijven de ­ aan het lidmaatschap verbonden plichten onverminderd van kracht maar kunnen de rechten niet worden  uitgeoefend.

DONATEURS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

Artikel 6 -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1.      Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.  Het bestuur is bevoeghet  donateurschap  door  schriftelijkopzegging te beëindigen.

2.     Donateurs zijn verplicht jaa rlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te - ­ verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3.      D onateurs hebbe n uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te  - wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te - voeren.

JAARLIJKSE  BIJDRAGEN

Artikel 7


- 4 -

 

 

 

 

 

vastgesteld door de algemene ledemvergadering. Het bestuur is bevoegd in

bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot hetbetalen van een bijdrage te verlenen.

bestuur

Artikel  8 -------------------------

1.       Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter , een secretaris, een penningmeester - en hun plaatsvervangers aanwijzen.

2.       De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de - leden van de vereniging.

De algemene leden vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3.       Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene­ ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van  de   ­ uitgebrachte stemmen.

4.       De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in - de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoo rden - en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5.       Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a.      door aftreden op eigen verzoek, mits dit geschiedt door een schriftelijke -­ kennisgevingen met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenmin ste - drie maanden. Het bestuur is bevoegd het bestuurslidmaatschap eerder te laten eindigen;

b.      door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;

c.       door verlies van het bestuurslid van het vrije beheer over zijn / haar ---­ vermogen;

d.      door ontslag krachtens een besluit van de ledenvergadering

e.       door overlijden.

6.       Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene­ ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.

7.       De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in - de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden - en kan zich daarbij door een raadsman doen bijs taan.

8.       Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is  --­ gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan  de  orde komt.

9.       Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur ihet bepaalde in de -

artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -

Het  bestuur is belast met  het  besturen  van de vereniging.

Artikel 10-   -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -   -

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.     De vertegenwo ordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzi tter tezamen - met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de-­ peningmeester.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN                      -    -    -    -    -    -    -    -    -    ­

Artikel 11-   -   -    -     -    -   -   -    -    -   -    -    -   -    -   -   -    -    -   -    -    -   -


 

 

 

 

1.       Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo --­ dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.-

2.      Op  schriftelijk verzoek van ten minste één/ tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een--­ algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het - verzoek. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, --­ kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van - een advertentie in ten minste één in de gemeente Vijfheerenlanden veelgelezen - dagblad.. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursled en belasten met - de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3.       De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke - mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De oproeping tot de vergadering kan ook per e-mail geschieden.

Artikel 12-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1.    Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst - zijn, de donateurs en degenen, die daartoe door het bestuur en/ of de algemene­ ledenvergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn - ­ schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.  --

2.      Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene - leden vergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde­ schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stetemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3.      E en eenstemmig besluit van alle stemgerech tigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voor kenni s van het bestuur genomen,

dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook  schriftelijk  tot stand komen.

4.      De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden, met dien verstande dat over personen - - ­ schriftelijk gestemd wordt. Aangaande zaken is besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij een stemgerechtigde ho o fdelijke stemming verlangt.

5.      Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere ---­ meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemm en over zaken is het voorstel -­ verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, - die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6.      Schriftelijke  stemming geschiedt  bij ongetekende, gesloten  briefjes.

7.      Blanco stemmen en op niet-geldige wijze uitgebrach te stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 13-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

1.      De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij  diens afwezigheid, door het oudst aanwezige lid van het dagelijks bestuur.

2.      Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel -­ omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.


- 6 -

 

 

 

 

 

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd --­ gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van  de voorzitte-r

de jui s theid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaa ts, indien demeerderheid van de vergadering of, indien  de  oorspronkelijke  stemming  niet ­

hoofdelijk of  schriftelijk  geschiedde,  een  stemgerechtigde aanwezige  dit  verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen  de rechtsgevolgen  van de oorspronkelijke

stemming.

3.      Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehoud en­ door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoo n.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene

ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de   - ­

secretaris van die vergadering ondertekend en bij afwezigheid van een van deze-,

door een ander lid van het  dagelijks bestuur.

Artikel 14-   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -  -

1.      Het  boekjaar van de vereniging is gelijk aan  het kalenderjaar.

2.      Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig-­ aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen-­ kunnen worden gekend.

3.     Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering geh uden en wel--­ binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de alge mene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering- brengt het bestuur zijn  jaarverslag uit over de gang van  zaken in  de  vereniging en over  het gevoerdbeleid.  Het  legde  balans  en  de  staat  van  baten  en  lasten  met eetoelichting  ter goedkeuring aan de algemene  ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de -  -  -  ­

o ndertekening van ee n of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van- ­ redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen-.

4.      Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan dalgemene  ledenvergaderinniet overgelegd  een verklaring afkomstig  van een-­

accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1  van  het  Burgerlijk Wetboek, dan  ­

benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste-

twee leden  die geen deel van  het  bestuur mogen uitmaken.

5.      Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.      De commissie onderzoekt de in lid 2 en lid 3 bedoelde stukken.-  -   -   -  -

7.      Vergt dit onderzoek  naar het  oordeel van de commissie  bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een­ deskundige doen  bijstaan. De  commissie  brengt aan de algemene

ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

8.      Behoudens een daarbij uitdrukkelijk gemaakt voorbehoud of gemaakte

uitzondering strekt goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het  ­

jaarverslag en de rekening en verantwoording tot decharge van het bestuur.-- ­ Wordt de goedkeuring geheel of ten dele geweigerd, dan kan de algemene ledenvergadering al die maatregelen nemen die door haar in het belang van de ­ vereniging nodig worden geacht.

STATUTENWIJZIGING


 

 

 

 

Artikel 15--------------------------

1.      Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de --­

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.     Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een - voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor­ de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde­ wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de -­ leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd­ gehouden.

3.      Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts -­ worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4.      De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is - opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden  is bevoegd  de  akte van statutenwijziging te doen -­

verlijden.

5.     Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene

leden alle stemgerechtigden aanwezig of  vertegenwoordigd zijn en --

het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.      De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van - - - ­ statutenwijziging en een volledige doorlopende  tekst vade statuten, zoals deze  - na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van -­ Koophandel en Fabrieken gehouden register

ONTBINDING EN  VEREFFENING -------------

Artikel 16

1.       Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing

op een besluit van  de  algemene ledenvergadering tot  ontbinding van de

                    vereniging.

2.       De algemene leden vergadering stelt bij haar in het, vorige lid bedoelde besluit de - bestemming vast voor het batig saldo en  wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3.       D e vereffening geschiedt door het bestuur. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4.       Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening  van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de  bepalingen  van de statuten  zoveel mogelijk van  kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar-­ naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5.       De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende - baten meer aanwezig zijn.

6.       De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren  na afloop van de  vereffening. Bewaarder  is degene die -­ door de vereffenaars  als zodanig is aangewezen.

REG LEM EN TEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

Artikel 17-   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -

1.      De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en - - ­ wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten  niet of nievollediwordt voorzien.

2.      Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met­ deze  statuten.


- 8 -

 

 

 

 

3.      Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige roepassing.

SLOTBEPALING------------------­

Artikel 18-   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   -   -    -   - ­

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,­ die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

SLOT------------------------

WAARVAN AKTE is verleden te Vianen op de datum in het hoofd van deze akte-

vermeld.   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlez ing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met - de inhoud in te stemmen-----------------------

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend eerst door de­ verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT